Branches

Branche in zicht

Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij over unieke kengetallen in jouw branche beschikken. Wij kunnen dus samen met jou de kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen jouw branche. Een persoonlijk advies waarmee je als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat. 

Binnenvaart

Kansen voor de binnenvaart

De feitelijke uitstoot is altijd afhankelijk van de hoeveelheid, de afstand en de leeftijd van de motor in het voer- of vaartuig. Schepen en treinen zijn altijd energiezuiniger dan vrachtwagens, omdat ze meer lading per keer vervoeren. Per tonkilometer stoten schepen drie tot zes maal minder CO2 uit dan vrachtwagens. Hierdoor kan ook op de lange termijn voor deze duurzame modaliteiten een aanzienlijk voorsprong op het wegvervoer behouden blijven. De gemiddelde levensduur van een schip en de motor is in de binnenvaart hoger dan die in het wegtransport. Dit heeft een lagere vervangingssnelheid van bedrijfsmiddelen (zoals de motor) tot gevolg. Een langere levensduur van de onderdelen is ook duurzaam. Ook liggen er veel kansen door innovaties zoals hybride motoren of motoren op alternatieve energiebronnen, waaronder LNG en electrisch.

Branche Binnenvaart

Moeilijke toegang tot krediet potentiële rem

De binnenvaartbranche is onverminderd kapitaalintensief. Innovaties vragen om noodzakelijke investeringen om de voorsprong op het vlak van duurzaamheid te behouden en verder uit te bouwen. Binnenvaartondernemers ondervinden belemmeringen bij de toegang tot reguliere bancaire financieringen. Bij de grootbanken is de financiering ondergebracht bij een aantal gespecialiseerde kantoren. De investeringen zullen vooral uit eigen middelen worden gedaan. Voor het aanvragen van krediet moet breder gezocht worden dan alleen een bancair krediet, het zogenaamde gestapeld financieren. Er zijn specifieke financieringsmogelijkheden voor de binnenvaart. Wij ondersteunen u graag bij een succesvolle aanvraag!

Bouw

De bouw rekent op verdere groei in 2018

De bouw trekt aan, maar is nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Ondernemers zien voor volgend jaar dan ook voldoende ruimte voor een verdere groei van de omzet met bijna 9 procent en een toename van de winst met ruim 6 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

De financiële positie van bouwbedrijven is verder verbeterd en de branche denkt in 2018 extra te gaan investeren. Financiering kan daarbij een remmende factor zijn, zo geeft een groot deel van de bouwondernemers aan. Het tekort aan vakmensen vormt eveneens een belangrijke bottleneck. Efficiënter werken wordt dan ook als belangrijkste kans gezien.

Bouw Branche Kennis

Verdere groei van omzet en winst verwacht

De bouw trekt over de volle breedte aan en dit komt terug in positieve prognoses voor de omzet en de winst. Ondernemers gaan ervan uit dat de omzetgroei in de komende twaalf maanden verder zal aantrekken (+8,8%). De winstverwachtingen zijn iets behoudender: een groei van iets meer dan 6%. Beide prognoses blijven enigszins achter bij de mkb-gemiddelden.

Financiële positie bovengemiddeld sterk

De financiële positie van bouwbedrijven is sterker geworden en het aantal faillissementen neemt af; een trend die een paar jaar geleden is ingezet. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage bouwbedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen is gestegen van 75% in 2015 naar 80% in 2016. Dit is beter dan het mkb-gemiddelde (78,7%). Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, gedaald van 16% in 2015 naar 7,1% in 2016.

Moeilijke toegang tot krediet potentiële rem

De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich in een hogere investeringsbereidheid. Bouwbedrijven verwachten in 2018 bijna 5% meer te gaan investeren. Tegelijkertijd neemt de kredietbehoefte maar heel licht toe. Daarbij geeft bijna een derde van de bouwondernemers aan dat externe financiering een belangrijke bedreiging is. De investeringen zullen dus waarschijnlijk vooral uit eigen middelen worden gedaan. Dit hangt deels ook samen met de lastige toegang tot krediet, vooral voor micro-ondernemingen. Uit SRA-onderzoek onder haar leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. De bouwsector kan zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. Wij kunnen u hierbij als geen ander ondersteunen.

Tekort aan gekwalificeerd personeel

Naast financiering blijft het tekort aan vakkundig personeel in de bouw een sterk belemmerende factor van formaat. Door de groei van de afgelopen jaren trekt de werkgelegenheid aan. Veel bouwbedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers, maar het aanbod van vakmensen blijft sterk achter bij de vraag. Bijna twee derde van de bouwondernemers ziet dit als een belangrijke bedreiging voor de groei. Ze blijven daarom ook volgend jaar stevig inzetten op efficiënter werken.

Horeca

Horeca is voor 2018 positief gestemd

De financiële gezondheid van de horeca is sterk verbeterd en de meeste ondernemers in de branche gaan voor het komende jaar uit van een verdere groei. Horecaondernemers rekenen in 2018 op een omzetstijging van 5 procent en een toename van de winst met zo’n 4 procent.  

Verder is de kredietwaardigheid aanzienlijk verbeterd en zal de branche naar verwachting iets meer gaan investeren. Dit blijkt uit het SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Het tekort aan personeel en overheidsmaatregelen vormen volgens hen een belangrijke bedreiging. Efficiënter werken, samenwerken en netwerken worden als kansen gezien voor het volgend jaar.

Horeca Branche Kennis

Omzet en winst naar verwachting omhoog

Horecaondernemers zien het komende jaar met vertrouwen tegemoet. Ze rekenen voor 2018 op een stijging van de omzet met 5% en een winstgroei van iets meer dan 4%. Daarmee blijft de branche wel voorzichtiger dan het mkb als geheel. In lijn met de fors aantrekkende werkgelegenheid in de horeca zullen de personeelskosten naar verwachting relatief sterk toenemen: +6%, versus +4% voor het mkb als geheel

Kredietwaardigheid verbetert sterk

De financiële positie van de horeca is sterk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de horecabedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 71,5% in 2015 naar ruim 76% in 2016. Daarnaast is het aantal ondernemingen dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen opvallend sterk gedaald, van 22% in 2015 naar 6% in 2016. Dit cijfer is beter dan het gemiddelde voor het mkb (7,4%).

Financiering nodig om investeringen te doen

Horecaondernemers willen in 2018 meer investeren, al is de verwachte investeringsgroei beperkt in vergelijking met het mkb-gemiddelde: +3%, versus +5,4%. Daarbij denkt de branche wel relatief vaak een beroep te doen op externe financiering. Dit lijkt meteen ook een potentiële kink in de kabel. Bijna een kwart van de horecaondernemers noemt namelijk financiering als een van de grootste bedreigingen voor verdere groei. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA: “Dit laatste hangt deels samen met de lastige toegang tot krediet, vooral voor micro-ondernemingen (1-10 fte). Omdat deze bedrijven 94% van het mkb vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. Uit SRA-onderzoek onder haar leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.”

Sturen op efficiënter werken

Horecaondernemers zien voor 2018 vooral kansen in een efficiëntere manier van werken en hebben goede verwachtingen van de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast kijken ze sterk naar het eigen bedrijf: ongeveer een derde noemt de verbetering van de financiële situatie van het bedrijf als groeimogelijkheid. Als bedreigend noemen zij, naast financiering, het tekort aan gekwalificeerd personeel en de overheidsmaatregelen. Door toenemende wet- en regelgeving lopen de administratieve lasten voor deze sector steeds verder op.

Kinderopvang

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Kinderopvang Branche Kennis

Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich straks meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen straks beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een aantal maatregelen:

  • Straks volgt een mentor de ontwikkeling van een kind en bespreekt deze met ouders en school.
  • Baby’s worden straks in de eerste plaats verzorgd door medewerkers met een pedagogische achtergrond. Medewerkers op een babygroep krijgen scholing specifiek gericht op baby’s.
  • Er mogen straks minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Ook mogen straks alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan, en niet meer tijdens het brengen en halen van kinderen.
  • De buitenschoolse opvang krijgt meer ruimte voor aanvullende ‘anders-gekwalificeerde’ beroepskrachten, zoals sporttrainers of kunstenaars.
  • De eisen voor speelruimte, zowel binnen als buiten, worden flexibeler.
  • Op elke kinderopvang moet een beroepskracht aanwezig zijn die beschikt over een kinder-EHBO certificaat.